niedziela 30 sierpień 2015

Biuro Porad Obywatelskich do 13 sierpnia 2015 r. zaprasza na dyżury do swojej siedziby

S z a n o w n i      P a ń s t w o,

Biuro Porad Obywatelskich (BPO) informuje:
w dniach 3 i 10 sierpnia 2015 r.

na terenie Dzielnicy Bielany
(w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wrzeciono 48) 
nie odbędą się dyżury bezpłatnego poradnictwa.

W OKRESIE 3-13 SIERPNIA 2015 r., WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SKORZYSTANIA Z POMOCY BPO, ZAPRASZAMY DO TELEFONICZNYCH ZAPISÓW NA DYŻURY (22 828 12 95) 
I WIZYTY W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ BIURA:

ul. Gałczyńskiego 3 w Warszawie.

D Y Ż U R Y     D O R A D C Ó W:

    PONIEDZIAŁEK:       dyżur w godz. 14:00-18:00 (telefoniczne zapisy od godz. 10:00)
  WTOREK/ŚRODA:     dyżury w godz. 9:00-13:00 (telefoniczne zapisy od godz. 8:00)
       CZWARTEK:          dyżur w godz. 12:00-16:00 (telefoniczne zapisy od godz. 10:00)

Z myślą o wszystkich zadłużonych ...

 

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Biuro Porad Obywatelskich

w dniu 9 lipca 2015 r. zorganizowały spotkanie dla mieszkańców Bielan

Jak wyjść z zadłużenia ?

 

baner prezentacje spotkanie

 

Zobacz prezentacje organizatorów akcji

 

 

  prez1   prez2
   prez3  prez4
  prez5 prez6
  prez7  

 

Jak wyjść z zadłużenia?...czyli najtrudniejszy pierwszy krok

Nie udawaj, że problem Cię nie dotyczy
„Każdy zasługuje na drugą szansę” podkreślał w jednym z wywiadów dla gazety „Twoje Bielany” (nr 10/2015) Włodzimierz Piątkowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Każdy z nas ma tym samym prawo do popełniania błędów, ale nie można unikać odpowiedzialności za nie, jak również konsekwencji z nimi związanych. Najtrudniej jest przyznać się przed samym sobą, że problem zadłużenia dotyczy właśnie mnie. Dookoła przecież są inni, którzy mają do oddania większe należności. Takie przekonanie wielu z nas zapędza w tzw. kozi róg - bagatelizujemy problem, a tymczasem on nie rozwiąże się sam bez naszego zaangażowania. Najtrudniejszy jest zatem pierwszy krok...

Dzielnica Bielany chce pomóc dłużnikom lokali komunalnych

Problem zadłużenia nie jest tematem łatwym, wdzięcznym do rozmów wśród większego grona odbiorców. Nie oznacza to jednak, że powinien zostać zaszufladkowany do tematów zapomnianych, niewygodnych, wstydliwych, czy wręcz tabu. To pewnego rodzaju stereotyp, z którym 9 lipca 2015 r. próbowano się zmierzyć podczas spotkania: „Jak wyjść z zadłużenia?”, zorganizowanego z myślą o mieszkańcach Bielan, przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Biuro Porad Obywatelskich oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z udziałem partnerów: Biura Polityki Lokalowej m. st. Warszawy, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Przeprowadzona w tym celu kampania informacyjna na terenie Dzielnicy (plakaty, ulotki, zapisy mieszkańców prowadzone przez ZGN w Dzielnicy Bielany, OPS Bielany oraz Biuro Porad Obywatelskich) spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem mieszkańców. Na listy uczestników w dniu spotkania wpisało się 70 osób. Bogaty program spotkania, jak również możliwość zadawania pytań prelegentom pozwolił mieszkańcom poznać złożoność oraz wielowymiarowy aspekt problemu zadłużenia, na który należy spojrzeć szerzej, by w przyszłości racjonalnie łączyć stosowanie przepisów i podejmowanie decyzji z istniejącymi możliwościami – narzędziami szerokorozumianej pomocy (programy pomocowe, pomoc społeczna, świadczenia pieniężne i niepieniężne, bezpłatne poradnictwo, edukacja mieszkańców - prosty przekaz informacji, sprawna i efektywna komunikacja: obywatel-urząd), w takim zakresie jak:

Z największym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się jednak prezentacja doradców Biura Porad Obywatelskich (BPO). Na początku spotkania krótko działalność organizacji przedstawiła Ija Maria Ostrowska – Dyrektor BPO, przypominając i zachęcając wszystkich mieszkańców do odwiedzania w każdy poniedziałek w godzinach 12:00-16:00 punktu informacyjnego Biura w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ul. Wrzeciono 48. W kolejnej części głos zabrali doradcy Biura: Małgorzata Kaźmierczak i Anna Kuć. Zaprezentowane tematy przedstawiono w sposób przejrzysty, a mieszkańcy z chęcią zadawali pytania do następujących zagadnień:

 • rodzaje zadłużeń i odpowiedzialność za długi ze szczególnym uwzględnieniem zadłużeń mieszkaniowych,
 • tryb dochodzenia należności przez wierzycieli,
 • koszty egzekucyjne,
 • kiedy następuje przedawnienie długów,
 • jakie zobowiązania należy spłacać w pierwszej kolejności.

Spotkanie: „Jak wyjść z zadłużenia?” i jego cel miały za zadanie:

 • z jednej strony pokazać problem, jakim jest zadłużenie najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy,
 • z drugiej zaś – odsłonić chęć, inicjatywę i gotowość do niesienia pomocy, wsparcia przez Dzielnicę Bielany jej mieszkańcom w tematach trudnych (np. zadłużenie i wiążące się z tym problemy biedy, bezrobocia, zagrożenie wykluczeniem społecznym).

Warto rozmawiać...
Spotkanie na temat zadłużenia, zaangażowanie w jego przebieg i organizację wszystkich partnerów w połączeniu z frekwencją mieszkańców, jest dowodem na to,że Dzielnica Bielany jest gotowa na podejmowanie dialogu z mieszkańcami i szukanie nowych rozwiązań prowadzących do podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zaległości czynszowych zapisanych w Rozdziale 7, pkt. 4. Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Biuro Porad Obywatelskich planują cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Informacje na ten temat na bieżąco będą ukazywały się na stronie internetowej: www.zgn-bielany.waw.pl  oraz w siedzibach ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Materiały informacyjne:

1. Program spotkania

2. Projekt "Wsparcie dla zadłużonych"

3. Działaj aktywnie, możesz wyjść z zadłużenia (cenne porady)

4. Konsekwencje zadłużeń (ważne informacje)

5. Wspólne decydowanie - rodzinny budżet (praktyczne porady)

6. Restrukturyzacja zadłużenia

Poradnik dla lokatorów zamieszkujących w budynkach zwróconych w trybie "dekretu Bieruta"

poradnik

 

 

Restrukturyzacja zadłużenia, czyli jakie zmiany i możliwości czekają zadłużonych najemców?

519 marca 2015 r. weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr VI/107/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., opublikowana w dniu 5 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, przyjmująca zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

 

 

INFOLINIA (godz. 8:00-15:00)

 

(22) 67 05 399


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dłużnicy kwalifikujący się do programu  mogą złożyć wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 w Warszawie.

Celem wprowadzenia Programu jest uzyskanie większych wpływów z tytułu zaległych opłat oraz utrwalenie zasady terminowego wnoszenia opłat bieżących.


Jako Dzielnica Bielany staramy się przy realizacji tego programu bliżej przyjrzeć się problemowi biedy wśród mieszkańców Naszej Dzielnicy. Każdy wniosek jest indywidulanie rozpatrywany nie tylko pod względem formy spłaty zadłużenia, ale również pod względem możliwości udzielania pomocy o charakterze niepieniężnym m. in. osoba realizująca program będzie mogła ubiegać się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego, zamiany lokalu na mniejszy stanowiący mniejsze obciążenia. To, co realizujemy w Dzielnicy Bielany niejako „przy okazji” wdrożenia programu to pewna forma dania drugiej szansy osobom, które z jakiś powodów znalazły się w trudnym położeniu, a zagrożeni są utratą mieszkania i wykluczeniem społecznym - mówi Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielanym. st. Warszawy - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielanym. st. Warszawy w wywiadzie dla gazety Twoje Bielany (nr 10).

 

Prawo do przystąpienia do Programu przysługuje dłużnikom, którzy:

 • na dzień 30 września 2014r. posiadali zadłużenie;
 • w terminie do dnia 20 września 2015 r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznają zadłużenie;
 • podpiszą porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
 • na wniosek ZGN Bielany udostępnią lokal do przeglądu;
 • nie dewastowali zajmowanego lokalu lub nie wykraczali przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.

Restrukturyzacja zadłużenia, po spełnieniu powyżej wskazanych warunków, nastąpić może według wybranego przez dłużnika wariantu:

Wariant I:

 • spłata 30% zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia,
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu,
 • umorzenie pozostałej części zadłużenia nastąpi po wywiązaniu się z warunków porozumienia, po czterech latach liczonych od dnia podpisania porozumienia, nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

Wariant II:

 • spłata 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu, nie później niż do 30 września 2019r. Wysokość rat oraz terminy ich zapłaty określone zostaną w porozumieniu,
 • brak zaległości w bieżących opłatach od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania porozumienia,
 • terminowe wnoszenie bieżących opłat, w okresie czterech lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa w Programie, dopuszczalna jest maksymalnie dwukrotna zwłoka w opłatach nie dłuższa niż 21 dni. Warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat nie dotyczy uczestników Programu, którzy na dzień podpisania porozumienia nie użytkują lokalu.
 • umorzenie pozostałej części zadłużenia w terminie określonym w porozumieniu, po wywiązaniu się z warunków porozumienia, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika któregokolwiek z warunków określonych w porozumieniu, wygasa ono, a całe zadłużenie na dzień składania wniosku staje się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami.

 
Zobacz:

  1. Uchwała nr VI/107/2015 Rady m. st. Warszawy z dn.  26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 - 2019”.
  2. Załącznik - zasady restrukturyzacji zadłużenia
  3. Można składać wnioski o umorzenie długów czynszowych
  4. Jak zmniejszyć zadłużenie?
  5. Świadczenia niepieniężne
  6. Dodatki mieszkaniowe - podstawowe informacje
  7. Zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych
  8. Dodatki energetyczne
  9. Zamiana lokali
  10. Kolejna forma pomocy dla lokatorów mieszkań komunalnych - Baza wiedzy 19115
  11. Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy
  12. Informacja dla osób z zadłużeniem mieszkań komunalnych - Biuro Porad Obywatelskich
  13. Jak mieszkać bez kłopotów?
  14. Obywatelski niezbędnik seniora - praktyczne informacje m. in. dla najemców lokali komunalnych
  15. Porady i pomoc dla dłużników - dyżury Biura Porad Obywatelskich
  16. Porady osobiste - Biuro Porad Obywatelskich
  17. Sprawdź, czy należy Ci się ulga? - kalkulator ulg
  18. Pomoc środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Zmiana numerów telefonów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27.02.2015 nastąpiła zmiana numerów telefonów w ZGN Bielany

 

SEKRETARIAT                                                                              22 67 05 200

Dział Organizacyjno-Administracyjny                                       22 67 05 210

Dział Finansowo-Księgowy                                                         22 67 05 220

Dział Rozliczeń z Najemcami i Windykacji:                               

ZESPÓŁ ROZLICZEŃ Z NAJEMCAMI:                                                 22 67 05 230

ZESPÓŁ WINDYKACJI:

- lokale mieszkalne                                                                          22 67 05 240

- lokale użytkowe                                                                            22 67 05 250

Dział Techniczny                                                                          22 67 05 270

Dział Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego:                          

ZESPÓŁ EKSPLOATACJI:                                                             

- lokale mieszkalne                                                                          22 67 05 280

- lokale użytkowe                                                                            22 67 05 290

ZESPÓŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO:                                       22 67 05 260

Zamówienia Publiczne                                                                22 67 05 300

Strona 1 z 2